skip to Main Content

Algemene Voorwaarden (AV) Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Gezondheid in handen van Tina Streng (hierna te noemen Gezondheid in handen), gevestigd te Wenum Wiesel (Apeldoorn) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08196419. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Gezondheid in handen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Gezondheid in handen zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1.        Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Gezondheid in handen en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gezondheid in handen, voor de uitvoering waarvan door de Praktijk derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.     Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Gezondheid in handen en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Gezondheid in handen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op de Praktijk rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Gezondheid in handen worden medegedeeld.
 4. Gezondheid in handen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Gezondheid in handen of door de Praktijk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Gezondheid in handen zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3.      Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gezondheid in handen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  Gezondheid in handen is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.
 4. Indien Gezondheid in handen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.      Aansprakelijkheid

 1. Gezondheid in handen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gezondheid in handen is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Gezondheid in handen is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Gezondheid in handen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gezondheid in handen beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Gezondheid in handen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Gezondheid in handen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Gezondheid in handen zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gezondheid in handen.

Artikel 5.        Privacy
Gezondheid in handen zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Gezondheid in handen daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6.        Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  1. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  2. voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gezondheid in handen, zal de Praktijk in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gezondheid in handen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gezondheid in handen anders aangeeft.

Artikel 7.      Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Gezondheid in handen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gezondheid in handen toerekenbaar is. Indien Gezondheid in handen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Gezondheid in handen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gezondheid in handen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gezondheid in handen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8.      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gezondheid in handen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Apeldoorn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9.        Klachten

Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dit altijd eerst met de therapeut te bespreken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.
Orthomoleculair therapeut Tina Streng-Nieuwenhoff is via de beroepsvereniging MBOG aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).